Isnin, 5 Mei 2014

MASALAH KULIT / ECZEMAEczema ialah sejenis penyakit atau masalah kulit yang biasa ditemui, di mana kulit menjadi tersangat gatal dan meruam. Dikatakan eczema dan kulit alergik adalah penyakit kulit warisan, dan sesetengah eczema disertai dengan masalah asthma.
Perkataan eczema nampaknya tidak asing lagi kerana banyak orang yang menghadapi masalah ini. Eczema biasanya terdapat di muka, tangan, lengan, lutut, peha, betis dan kaki serta di beberapa bahagian tubuh yang lain. Pada bayi, eczema selalu terdapat di muka dan bahagian badan yang lain dalam bentuk tompok-tompok merah. Kawasan yang terkena eczema kelihatan sangat kering, menebal atau bersisik. Bagi mereka yang berkulit cerah atau putih, kawasan eczema ini pada mulanya kelihatan kemerah-merahan dan kemudiannya bertukar warna menjadi coklat terutamanya apabila ia selalu digaru dan terdedah kepada infeksi kuman. Oleh itu, cuba elakkan daripada menggaru dengan kuat sehingga luka atau berdarah. Eczema yang teruk memang kelihatan hodoh dan menjijikkan.
Penyebab sebenar eczema tidak diketahui tetapi ia dikaitkan dengan tindakan overaktif (terlampau) sistem imuniti badan kepada sebarang benda/keadaan yang menyebabkan eczema atau kulit gatal, seperti bersentuh dengan kain yang kasar yang menyebabkan kulit gatal, persekitaran yang terlalu panas atau terlalu sejuk, terdedah kepada beberapa produk kegunaan di rumah (i.e. sesetengah sabun membasuh kain atau pembersih rumah lain yang mengandungi bahan kimia yang kuat).

Walaupun masalah eczema ini tidak boleh dipulihkan sepenuhnya, tetapi ia boleh dikawal dengan rawatan dan ubat, rawatan herba, elakkan daripada kulit menjadi terlalu kering dengan memakai krim pelembab kulit serta jauhkan daripada bahan-bahan yang boleh menyebabkan kulit gatal. Jangan risau, eczema tidak berjangkit kepada orang lain, tidak seperti penyakit kulit lain yang disebabkan oleh bakteria atau fungus (i.e. kurap, panau)

http://sitik.wordpress.com/2011/03/06/mengenal-eczema/

( ini adalah cadangan anda boleh refer balik pd upline untuk info/pertanyaan)


(set untuk kanak-kanak)
Eczema Reviewed by Louise Chang, MD


What Is Eczema?


Eczema has been called “the itch that rashes” because the itching usually occurs first. This group of skin rashes may first appear in babies and toddlers, becoming a drier, flaky rash in older children. Adults may see scaly, leathery patches or a stubborn hand eczema. Atopic dermatitis is a common, often inherited form, but there are other types, as well as many treatment options.

Ekzema telah dipanggil "gatal yang ruam" kerana gatal-gatal biasanya berlaku dahulu. Ini kumpulan ruam kulit pertama mungkin muncul pada bayi dan kanak-kanak, menjadi, ruam tidak stabil kering pada kanak-kanak lebih tua. Dewasa boleh melihat bersisik, patch keras atau ekzema tangan degil. Dermatitis atopik adalah, satu bentuk yang biasa sering diwarisi, tetapi ada jenis lain, serta pelbagai kaedah rawatan.


 simptom eczema

 Itching is the defining symptom. Once you start scratching, the skin becomes inflamed — and even itchier. The appearance can vary greatly and may include:
* Red, scaly areas
* Small, rough bumps
* Thick, leathery patches
* Bumps that leak fluid and crust over

In darker-skinned people, the affected area might be lighter or darker.

Gatal-gatal adalah gejala yang menentukan. Sebaik sahaja anda mula menggaru, kulit menjadi radang - dan juga itchier. Penampilan yang mungkin jauh berbeza dan boleh termasuk: 
* Merah, kawasan bersisik 
* Kecil, lebam kasar 
* Tebal, patch keras 
* Getaran yang bocor cecair dan kerak lebih 

Dalam gelap berkulit orang, kawasan yang terjejas mungkin lebih ringan atau lebih gelap.


Eczema in Babies
Ekzema di Bayi

infants who are just 6 to12 weeks old can develop atopic dermatitis as a patchy facial rash. It can progress, becoming red and scaly, and may appear on the forehead or scalp. Moisture from drooling worsens the rash. In some cases, the condition goes away by age 2. But about half of people who had atopic dermatitis as a child will have the condition as an adult.

bayi yang berusia 6 minggu to12 boleh membangunkan dermatitis atopik sebagai ruam muka setengah-setengah. Ia boleh maju, menjadi merah dan bersisik, dan mungkin muncul pada dahi atau kulit kepala. Kelembapan dari meleleh air liur lebih teruk ruam. Dalam beberapa kes, keadaan hilang mengikut umur 2. Tetapi kira-kira separuh daripada orang-orang yang mempunyai dermatitis atopik sebagai kanak-kanak akan mempunyai syarat sebagai orang dewasa.

Atopic Dermatitis or Cradle Cap?
Dermatitis atopik atau Cradle Cap? 

“Cradle cap” in babies is actually a condition known as seborrheic eczema or seborrheic dermatitis. It appears as yellow, oily, scaly patches on the scalp and will usually clear up without treatment at 8 to 12 months of age. In contrast, atopic dermatitis (AD) in infants usually appears as a red rash. It’s more often found on the cheeks, but AD can also affect the scalp.

Topi buaian "pada bayi sebenarnya adalah keadaan yang dikenali sebagai ekzema seborrheic dermatitis seborrheic atau. Nampaknya kuning, berminyak, patch bersisik pada kulit kepala dan biasanya akan sembuh tanpa rawatan di 8 hingga 12 bulan. Sebaliknya, dermatitis atopik (AD) pada bayi biasanya muncul sebagai ruam merah. Ia lebih sering dijumpai di pipi, tetapi AD juga boleh menjejaskan kulit kepala.

Eczema in Children


Children may develop the rash on the inside of their elbows or behind the knees, around their mouths, on the sides of their necks, or on wrists, arms, and hands. Those with atopic dermatitis are more likely to have food allergies, including allergies to peanuts, milk, or other nuts. However, experts say you shouldn’t restrict foods unless there is a confirmed food sensitivity. Reassure children that it isn’t contagious.

Kanak-kanak mungkin membangunkan ruam di bahagian dalam siku mereka atau di belakang lutut, sekitar mulut mereka, di tepi leher mereka, atau pada pergelangan tangan, lengan, dan tangan. Mereka yang mempunyai dermatitis atopik adalah lebih cenderung untuk mempunyai alahan makanan, termasuk alahan kepada kacang tanah, susu, atau kekacang lain. Walau bagaimanapun, pakar-pakar mengatakan anda tidak perlu menyekat makanan kecuali terdapat sensitiviti makanan disahkan. Yakinkan kanak-kanak bahawa ia tidak berjangkit.
Eczema in Adults

Adults typically notice itchy patches on the hands, elbows, and in the “bending” areas of the body, such as the inside of the elbows and back of the knees. But eczema can appear anywhere, including the neck, chest, even the eye lids. Those who had atopic dermatitis as a child may see drier, scaly rashes as adults. The skin may be discolored or thickened.
Dewasa biasanya notis patch gatal pada tangan, siku, dan di kawasan-kawasan "lenturan" badan, seperti bahagian dalam siku dan belakang lutut. Tetapi ekzema boleh muncul di mana-mana, termasuk leher, dada, walaupun penutup mata. Mereka yang mempunyai dermatitis atopik sebagai kanak-kanak boleh melihat lebih kering, ruam bersisik orang dewasa. Kulit boleh berubah warna atau menebal.i copy paste from this web:
(http://sitik.wordpress.com/2011/03/06/mengenal-eczema/)